Privacy statement

Privacy Statement

Dewitec Projecten B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website evenals de verwerking van persoonsgegevens. Met deze Privacy Statement geeft Dewitec u inzicht hoe Dewitec in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

Dewitec maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Meer over ons cookiebeleid leest u hier.

Persoonsgegevens

Dewitec verzameld uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
- Als u Dewitec toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
- Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Dewitec rust;
- Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Dewitec is opgedragen;
- Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dewitec of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze normale bedrijfsdoeleinden. Het bedrijfsdoel van Dewitec is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We verwerken de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

We kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven aan onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens Dewitec diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?’

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Dewitec bewaart al uw persoonsgegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan noodzakelijk.

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoek richten aan uw contactpersoon bij Dewitec.

Beveiliging persoonsgegevens

Dewitec heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben via wachtwoorden en pincode toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens Dewitec diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dewitec, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via uw contactpersoon. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Dewitec van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacybeleid

Dewitec behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Het meest actuele privacy statement is ten allen tijd in te zien op de website van Dewitec. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.